Διαδικασία παραπομπής μαθητών για αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των μαθητών από τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Οι μαθητές που παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καλό είναι να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του/της εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια,

β) περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας (κατεβάστε τα έντυπα)

γ) το βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης (κατεβάστε το έντυπο)

δ) αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλεται στο σχολείο (κατεβάστε το έντυπο)

 

Όλα τα παραπάνω αποστέλλονται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

Για μαθητές που ήδη φοιτούν σε σχολείο Γενικής Αγωγής, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι καλό να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο, π.χ., συνεργασία γονέα με εκπαιδευτικούς τάξης και εκπαιδευτικό Τμήματος Ένταξης, Διευθυντή σχολικής μονάδας, Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής, Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός της σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητές στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για διάγνωση και υποστήριξη. Σε σχολείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση.

Με την στελέχωση και λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκτίμησης Αξιολόγησης και Υποστήριξης) θα υπάρχει μια πρωτοβάθμια διαγνωστική και εκπαιδευτική αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός). Θα γίνεται σύνταξη Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) και θα παρακολουθείται η εξέλιξη του μαθητή. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης), καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, θα δοθεί η δυνατότητα για ποιοτική παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών, έχοντας πάντα υπόψη ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση.