Ενδεικτική Διαδικασία Συνεργασίας

Ενδεικτικά περιγράφονται τα επίπεδα/ ενέργειες συνεργασίας και παρέμβασης, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια, με την προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Τα τέσσερα επίπεδα/ενέργειες αναλύονται ως εξής:

Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.)

1η Ενέργεια: Ένας μαθητής προβληματίζει τον εκπαιδευτικό με κάποιου είδους συμπεριφορά του. Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενημερώνοντας την οικογένεια του μαθητή. Συντάσσει Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) για το μαθητή.

2η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και το σύλλογο διδασκόντων. Γίνεται πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας, όπου ο εκπαιδευτικός της τάξης αναφέρει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, ζητείται η γνώμη τους και διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα. Εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. και ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής, της περιοχής.

3η Ενέργεια: Εάν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη βελτίωση, καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής, ο οποίος παρέχει τη βοήθειά του όπου χρειαστεί, σχεδιάζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.), (επισυνάπτεται σχετική φόρμα) και εφαρμόζεται για ένα – δύο μήνες.

4η Ενέργεια: Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, εισηγείται με πρόταση του την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή σε άλλο αρμόδιο πλαίσιο για γνωμάτευση (Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες).

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.)

1η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια προβληματική συμπεριφορά ενός μαθητή με τη βοήθεια της οικογένειας.

2η Ενέργεια: Εμπλέκεται στη διαδικασία και ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και όλοι μαζί (Διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων, εκπαιδευτικός της τάξης και εκπαιδευτικός του Τ.Ε.), διαμορφώνουν κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός της τάξης μαζί με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. συντάσσουν την Π.Π.Ε. Ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

3η Ενέργεια: Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής και μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σχεδιάζουν ένα Β.Π.Π., το οποίο  και εφαρμόζεται για ένα – δύο μήνες από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε. εμπλουτίζουν την Π.Π.Ε..

4η Ενέργεια: Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εισηγείται με πρόταση του την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή σε άλλο αρμόδιο πλαίσιο για γνωμάτευση (Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες).

 

            Στην περίπτωση, που κάποιος μαθητής, παρουσιάζει έντονη εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα λόγου/ομιλίας, αυτισμό ή διαγνωσμένες αναπηρίες με συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, προχωρούμε άμεσα στην 4η  ενέργεια,  καθώς χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Γίνεται μόνο η Π.Π.Ε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε. εάν υπάρχει.