Διαδικασία παραπομπής μαθητών/τριών για ατομική αξιολόγηση στο Κ.Ε.Σ.Υ.

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργεί ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδει αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

1. Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:

α) αίτηση των γονέων, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και

β)αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

 

2. Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα:

α)αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.

 

Όλα τα παραπάνω διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο Κ.Ε.Σ.Υ.